Osoby

Prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD. Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde ako člen katedry Histórie prednáša historickú geografiu, environmentálnu históriu, ekohistóriu a iné disciplíny. Ako jediný bádateľ na Slovensku sa zaoberá otázkami vývoja využívania krajiny z historicko-geografického hľadiska (v rozmedzí pravek – súčasnosť, vrátane prognózy/očakávaného vývoja), aplikáciou prírodovedných metód výskumu v historickej geografii, krajinnej archeológii, event. kultúrnej geografii a transferom výsledkov základného výskumu do spoločenskej praxe (environmentálne plánovanie). V ostatnom decéniu sa venuje predovšetkým historickej geografii slovenských enkláv na Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko) ako aj historicko-geografickému výskumu a environmentálnym dejinám diela Notitia Hungariae Novae historico-geographica od Mateja Bela.

Kontakt
Department of History, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher
University in Nitra, Hodžova 1, 949 74 Nitra (Slovak rep.)
e-mail: p.chrastina@azet.sk

 

Jiří Janáč, PhD., se zaměřuje na kulturní a sociální dějiny techniky ve 20. století a ve středoevropském kontextu. V současnosti pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky na postdoktorandském projektu Spory o vodu, zaměřeném na dějiny vodního hospodářství v Československu (1918-1993).

Kontakt
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Puškinovo náměstí 9, Praha 6, 160 00
Tel.: +420 221 990 627
Fax: +420 224 943 057
e-mail: jira.janac@gmail.com

 

Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. Působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Člen katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a Centra pro výzkum v kulturní a historické geografii. Zabývá se historickou geografií (výuka), výzkumem historického land use a dějin zemědělství Česka v industriálním a postindustriálním období. V poslední době se zároveň zabývá také obecnými environmentálními dějinami (se zaměřením na Severní Ameriku) a tématy ED týkajícími se Česka.

Kontakt
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Tel.: +420 221 951 976
Mobil: +420 734 375 090
e-mail: jelecek@natur.cuni.cz; jelecek.l@gmail.com

 

Doubravka Olšáková, PhD., působí jako výzkumná pracovnice v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v.v.i., kde se zabývá dějinami vědy a techniky ve střední Evropě ve 20. století a specializuje se především na období studené války. V rámci svého výzkumu se zaměřuje prioritně na roli vědy a techniky v environmentálních dějinách a její aktuální výzkumný projekt se týká vlivu stalinského plánu na přeměnu přírody na environmentální politiku středoevropských států v 50. letech 20. století.

Kontakt:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Puškinovo náměstí 9, Praha 6, 160 00
Tel.: +420 221 990 627
Fax: +420 224 943 057
e-mail: olsakova@usd.cas.cz

 

Jana Piňosová vystudovala východoevropské dějiny na univerzitě v Bonnu. Zde absolvovala v letech 2009-2015  i doktorské studium, ve kterém se zabývala dějinami ochrany přírody v českých zemích a Československu. Během působení v německé Nadaci pro dějiny ochrany přírody (Stiftung Naturschutzgeschichte) v Königswinteru se podílela na řešení projektů, které se týkaly konfliktů mezi ochranou přírody a sportem (2007-2008), ochrany životního prostředí v politice BRD v 50. letech 20. století (2012), programu vyhlášení národních parků v DDR v roce 1990  (2013). Od října 2015 je vědeckou pracovnicí Srbského institutu v německém Budyšíně (Sorbisches Institut). Zde připravuje projekt, který bude mít za úkol na příkladě Lužických Srbů sledovat vztah národnostních menšin a životního prostředí ve 20. století.

Kontakt:
Serbski institut – Sorbisches Institut e.V.
Bahnhofstraße / Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen / Budyšin
E-Mail: pinosova[at]serbski-institut.de

 

Pavla Šimková je doktorandkou v Rachel Carson Centru na univerzitě v Mnichově. Ve svém doktorském projektu se zabývá environmentální, sociální a kulturní historií piva v českých zemích a ve Spojených státech. Mezi její výzkumné zájmy patří americké a české environmentální dějiny a urbánní dějiny.

Kontakt:
Rachel Carson Center for Environment and Society
Leopoldstr. 11a
80802 München
Německo
Tel.: +49 89 2180 – 72365
E-mail: pavla.simkova@rcc.lmu.de

 

Arnošt Štanzel je doktorandem v Graduate School for East and Southeast European Studies na univerzitě v Mnichově. Ve svém doktorském projektu se zabývá vodním hospodářstvím Československa a Rumunska za komunismu. Mezi jeho výzkumné zájmy patří vedle východoevropských dějini environmentální dějiny a dějiny infrastruktur.

Kontakt:
Graduate School for East and Southeast European Studies
Maria-Theresia-Straße 21
81675 München
Německo
Tel.: +49 89 2180-9592
E-Mail: arnost.stanzel@web.de

 

Jiří Woitsch, PhD., je vedoucím Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Zabývá se tzv. tradiční kulturou střední Evropy v raném novověku a novověku (vesnická architektura, sídla, bydlení; výroba, tradiční formy zemědělství a kultivace krajiny) či problematikou akademického psaní. Důsledně z pozic environmentální historie se věnuje problematice dějin lesů, lesnictví a lesních řemesel, aktuálně zejména problematice vztahu lesní a nelesní vegetace a kulturní krajiny.

Kontakt:
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Na Florenci 3, 110 00, Praha 1
Tel.: + 420 222 828 604
Fax: +420 222 828 511
e-mail: jiri.woitsch@post.cz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *