Co jsou environmentální dějiny?

ÚVOD

Proměny přírody a jejich důsledky pro lidstvo se v posledních letech staly důležitější součástí našich životů než kdykoliv předtím.

V poslední době přinášejí zprávy o vlivu klimatických změn na lidskou společnost i samotnou planetu především masmédia. Do kolektivního vědomí se oklikou přes média znovu vrací význam sepětí člověka s rytmem přírody: novinové zprávy plní informace o katastrofickém suchu, povodních, neúrodě, a ve vzdálenějších regionech i zprávy o hurikánech, tsunami či tání ledovců. Proměny životního prostředí ovlivňují také politický vývoj společnosti: staly se významným prvkem politických debat nejen na místní či národní, ale také na globální úrovni, jak o tom svědčí například udělení Nobelovy ceny za mír v roce 2007 Richardu Al Goreovi a Mezivládnímu klimatickému panelu (IPCC).

V přírodních vědách se environmentální otázky již dlouho těší zasloužené pozornosti a i v českém akademickém prostředí existuje nespočet projektů, které se zabývají otázkami životního prostředí z hlediska geografického, klimatologického, geologického nebo meteorologického či pedologického. V humanitních vědách jsou environmentální témata naproti tomu stále ještě nováčkem. Humanitní vědci však mohou do debaty o životním prostředí přispět způsobem, který bude konstruktivní a inovativní. Humanitní vědy jsou v míře ještě větší než vědy sociální a přírodní schopné popsat, interpretovat a představit širší veřejnosti složité vztahy přírody a civilizace. Na rozdíl od většiny přírodovědců zkoumají humanitní vědci nejen to, jak lidská činnost ovlivňuje přírodu; táží se také po tom, od jakých ideologií, zájmů a hodnot se tato činnost odvíjí. Z historické a srovnávací perspektivy jsou humanitní vědci schopni brát v potaz i faktory, kterým v přírodovědných výpočtech a modelech často není věnována pozornosti: souvislostem přírodních katastrof a válek, epidemií a such nebo třeba nedostatku přírodních zdrojů a specifického vývoje kultur. Díky svému zájmu o dlouhodobé procesy a otevřenosti vůči přístupům jiných oborů hrají environmentální dějiny klíčovou úlohu ve zkoumání často zanedbávaného vlivu člověka na přírodu a přírody na lidskou civilizaci.

 

KDO JSME?

Dílna pro environmentální dějiny je neformální uskupení humanitních vědců různých oborů a specializací, kterým je blízký interdisciplinární přístup environmentálních dějin a kteří se přímo či nepřímo věnují výzkumným problémům spjatým s environmentálními dějinami. Naše zájmy jsou mimořádně pestré a mnohovrstevnaté, od vztahu politické moci a ideologie k životnímu prostředí v autoritativních režimech 20. století, přes dějiny ochrany přírody a krajiny, dějiny lesů a lesnictví od středověku po současnost až k otázkám pramenné evidence dřívější podoby přírody a klimatu ve střední Evropě.

OSOBY

http://environmentalni-dejiny.org/?page_id=55

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *